Toimintamme lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja perhekeskeisyys

Ota yhteyttä

Palvelut

Lastenkoti teini

Lastenkoti Teini on 7-paikkainen kodinomainen asumisyksikkö huostaan otetuille, avohuollon tukitoimena tai kiireelllisesti sijoitetuille 10-17 vuotiaille nuorille. Sijaitsemme Ikaalisten Vanhassa Kauppalassa n. 50 km:n päässä Tampereelta Vaasan suuntaan.
Lastenkoti Teinin sijainti ”keskellä kaikkea” mahdollistaa monipuolisen harrastustoiminnan ja nuorten kaverisuhteiden tukemisen. Alakoulu, yläkoulu, lukio ja Saskyn kauppaoppilaitos ja käsi- ja taideteollinen sekä Tredun sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsevat kävelymatkan etäisyydellä.

Toimintamme lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja perhekeskeisyys. Yksikön perhetyöntekijä on vahvasti mukana omaohjaajan kanssa heti sijoituksen alusta lähtien luomassa luottamuksellista, avointa, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä nuoren ja perheen kanssa tavoitteena perheen jälleen yhdistyminen tai nuoren itsenäistyminen. Toimintamme perustuu yksilöllisesti räätälöityyn yhdessä nuoren ja perheen kanssa laadittuun hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. Arjen toimintaa suunnittelemme yksilöllisesti nuoren ikä- ja kehitystason mukaiset tarpeet, elämänkokemukset ja -historia huomioiden.

Lastenkoti Teinin kuntouttava toiminta perustuu omaohjaajatyöskentelyyn, turvalliseen, strukturoituun ja eheyttävään arkeen. Työskentelymme niin vanhempien kuin nuortenkin kanssa perustuu PACE-asenteeseen: leikkisyys (Playfulness), hyväksyntä (Acceptance), uteliaisuus (Curiosity) ja empatia (Empathy). Ohjaajan välittävä asenne ja turvallisuuden tunteen luominen mahdollistavat nuorelle ja hänen perheelleen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen tunteen, jonka avulla on mahdollista käsitellä vaikeita ja rankkojakin asioita.

Lastenkoti Teinin moniammatillinen tiimi koostuu sosiaali- ja terveysalan eri tehtävistä vahvan osaamisen hankkineista ammattihenkilöistä. Lastensuojelun työkokemusta henkilökunnallamme on keskimäärin viisi vuotta. Vahvoja osaamisalueitamme ovat traumatisoituneen lapsen/nuoren hoitotyö, perhetyö, nuorisotyö, neuropsykiatriset häiriöt, mielenterveys- ja päihdetyö, käytöshäiriöt, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.

KIIREELLINEN SIJOITUS

Kiireellinen sijoitus Lastenkoti Teinissä on arviointijakso, jonka aikana omaohjaaja ja tiimi arvioivat nuoren kykyä ja mahdollisuuksia palata kotiin ja perhetyöntekijä arvioi vanhempien kykyä ja mahdollisuuksia ottaa nuori takaisin kotiin.

Kiireellisen sijoituksen aikana on mahdollista toteuttaa Perhearviointi joko kokonaisuudessaan tai osia siitä.

Kiireellinen sijoitus on Lastenkoti Teinissä jaettu neljään vaiheeseen.

 1. vaihe sisältää tilanneselvityksen, alkuhaastattelut ja tapaamisten sopimisen.
 2.  vaiheessa  kartoitetaan perheen ja nuoren muutostarpeet sekä kartoitetaan menetelmiä, joilla muutosta voidaan tavoitella.
 3. vaihe sisältää muutokseen tähtäävien keinojen suunnittelun ja arvioinnin sekä muutostyöskentelyn.
 4. vaiheessa arvioidaan sijoituksen aikaista muutosta, laaditaan jatkosuunnitelma ja määritellään tuen tarpeet.

Paikkatiedustelut: johtaja Kirsi Kiuru p.040 -9683900

Perhetyö ja perhearviointi

Kirsos Oy:n avohuollon perhepalveluissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Yksikkö tarjoaa myös erityisosaamista. Pystymme arvioimaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tuen tarpeen ja antamaan suositukset palveluista ja tukitoimista.
Tarjoamme perhetyötä niin sosiaalihuoltolain palveluna kuin lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena.

PERHETYÖ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA

Perhetyö lastensuojelun avohuollon tukitoimena on erityistyöntekijätasoista perhetyötä huostaanoton ehkäisemiseksi tai perheiden jälleen yhdistämisen tueksi huostaanoton päättyessä. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja tilaajan toiveiden mukaiseksi.

INTENSIIVIPERHETYÖ

Tarjoamme intensiivistä perhetyötä vaihtoehdoksi perhekuntoutukselle lastensuojelun avohuollon tukitoimena huostaanoton ehkäisemiseksi ja perheen kriisitilanteen laukaisemiseksi.

PERHEARVIOINTI

PERHEARVIOINTI

Perhearviointia toteutetaan perhetyöntekijän toimesta / työparina useimmiten perheen kotona yhdessä perheen kanssa. Perhearviointi on menetelmä, joka pitää sisällään kokonaisvaltaisesti perheen vahvuuksien ja vaikeuksien arvioinnin. Tapaamisiin lukuun ottamatta vanhempien parisuhdetta käsittelevää osiota osallistuu kaikki perheen jäsenet. Perhearvioinnille on ominaista, että se tuo kuuluviin myös lasten äänen, sillä kaikki perheelle esitetyt kysymykset kysytään myös lapsilta. Osana perhearviointia perheille teetetään perhetehtäviä, joiden avulla arvioidaan perheen toimintaa yhdessä. Arviointijakson päätteeksi tilaaja saa kirjallisen arvioinnin perheen voimavaroista ja haasteista sekä jatkosuosituksen. Perhearviointi voi jatkua perhetyönä tai intensiivisenä perhetyönä. Työskentelyn kesto sovitaan palvelun tilaajan kanssa erikseen.

Perhearviointiin sisältyy:
 1. Huolien ja ongelmien kartoitus
 2. Perheen järjestäytymisen arviointi – pitää sisällään vanhemmuuden ja perheen sopeutuvuuden eli perheen arjen arvioinnin.
 3. Perheen ominaisluonteen arviointi – pitää sisällään perheen kommunikaation, tunne-elämän, liittoutumien ja identiteetin eli perheen elämän ja ainutlaatuisuuden arvioinnin.
 4. Perhetaustan arviointi
 5. Perheprofiilin luominen

Perhearviointi on mahdollista toteuttaa vain tietyistä osa-alueista. Arvioinnissa toteutetaan 1 osa-alue/tapaamiskerta 1 x viikossa (n. 2h). Kokonaisvaltainen arviointi voidaan toteuttaa n. 8-10 tapaamiskerralla eli n. 8-10 viikossa.

Kysy lisätietoja: johtaja Kirsi Kiuru 040 -9683900

Jälkihuolto

Lastensuojelulain 34§ mukaan kunta on velvollinen järjestämään sijaishuollossa olleelle lapselle tai nuorelle jälkihuoltoa. Oikeus jälkihuoltoon kestää siihen asti, kun nuori täyttää 21 vuotta. Jälkihuolto kattaa toimeentulon, asumisen, tukihenkilö- ja terapiapalvelut, koulunkäynnin, työhön sijoittumisen, harrastukset ja muut henkilökohtaiset tarpeet. Jälkihuollon nuori saatellaan avulla kohti itsenäistä aikuisuutta. Jälkihuolto toimii yksikön aloittaman kasvatustyön jatkumona, jonka avulla tehtyä työtä viimeistellään ja nuorta tuetaan kohti tasapainoista aikuisuutta.

Myymme räätälöityjä asiakkaiden tarpeesta lähteviä jälkihuollonpalveluita. Nuoren tilanteesta riippuen rakennetaan toimiva paketti, jossa on tarvittava määrä tukikäyntejä, yhteydenpitoa ja esimerkiksi koulunkäyntiin ja harrastuksiin tukemista.

Pyrimme tukemaan jälkihuollossa olevia nuoria siten, että he ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja vastuunkantajia. Jälkihuollossa nuorta ei enää tarvittaessa kontrolloida ulkoapäin vaan tavoitteena on, että vastuu nuoren elämästä siirtyy hänelle itselleen. Jälkihuolto on nuorelle vapaaehtoista, jolloin toiminnassa painottuu omaehtoisuus. Nuori elää omaa elämäänsä, mutta saa halutessaan kaiken tarvitsemansa tuen. Vapaaehtoisuudesta ja omasta elämästä huolimatta nuoren pitää sitoutua jälkihuoltosopimuksessa ja sovittuihin asioihin ja siihen, että hän joko opiskelee tai on työelämässä jollain tasolla. Nuorta tuetaan kaikilla mahdollisilla osa-aluilla riippuen yksityiskohtaisesti räätälöidystä palvelusta.

 • asuminen
 • koulu/työ
 • taloudellinen tuki
 • psykososiaalinen tuki
 • vapaa-aika, harrastukset ja tukihenkilö
 • lähiverkoston tukeminen

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on monipuolista avohuollon tukipalvelua lastensuojeluasiakkaille. Työtä ohjaa sosiaalityöntekijän laatima asiakassuunnitelma. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoiteellista. Tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen/nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja hänen perheensä kanssa. Ammatillisena tukihenkilönä toimii sosiaali- tai terveysalan ammatillisesti koulutettu henkilö. Ammatillinen tukihenkilö tapaa asiakastaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän sekä perheen kanssa sovitulla tavalla. Työskentelyn sisältö ja tavoitteet suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Työskentelyn aloitusneuvottelun jälkeen mietitään asiakkaalle sopiva työntekijä vastaamaan hänen tuen tarpeisiinsa. Kirsos Oy:n ammatillisina tukihenkilöinä toimii eri ikäisiä nais- ja miestyöntekijöitä. Ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa tukea ja apua mm. koulunkäynnin haasteisiin, sosiaalisten taitojen ja itsenäistymisen harjoittelemiseen sekä harrastustoiminnan tukemiseen.

Ammatillista tukihenkilötyötä tehdään pääsääntöisesti asiakkaiden kotona sekä elinympäristössä ja verkostoissa. Kirsos Oy:n harrastetila Lastenkoti Teinin kellarikerroksessa on tukihenkilötoiminnan käytettävissä tarvittaessa. Työntekijä tapaa lasta /nuorta, palvelun tarpeesta riippuen 1-3 kertaa viikossa. Päivittäisen raportoinnin lisäksi, pidetään sosiaalityöntekijän ja asiakkaan / perheen kanssa arviointipalavereja, jossa arvioidaan työskentelyn toteutumista suhteessa sovittuihin tavoitteisiin ja mietitään mahdollisia muutoksia tavoitteisiin. Raportointi kirjataan lapsikohtaisesti, ja siinä arvioidaan työskentelyn etenemistä suhteessa tavoitteisiin nähden. Sovitun palvelujakson päätteeksi pidetään neuvottelu, jolloin joko päätetään uudesta palvelujaksosta tai päätetään ammatillisen tukihenkilösuhteen päättämisestä. Luottamuksellisen ammatillisen tukihenkilösuhteen päättämiseen varataan riittävästi aikaa.

Työvälineinä käytämme toiminnallisia välineitä ja taideterapeuttisia menetelmiä, lisäksi käytössä on haastattelut, asiakkaan ikään soveltuvat kyselyt, kortit, vanhempien ja läheisten haastattelut, verkostotyö ja itsenäistymiseen liittyvät työmenetelmät. Lisäksi palveluun kuuluu yhteydenpidot puhelimitse ja kaikki palaverit sosiaalityön ja muiden verkostojen kanssa. Palveluun kuuluu 24h puhelinpäivystys, joka on tarkoitettu nuorelle itselleen ja hänen läheisilleen.